Stakeholderinteractie en materialiteit

In dit geïntegreerde verslag rapporteren we over onderwerpen die relevant zijn voor ons en onze stakeholders. Om deze onderwerpen te bepalen, raadplegen we vele bronnen. We peilen de verwachtingen van onze interne en externe stakeholders, houden onze strategische pijlers tegen het licht, en onderzoeken de maatschappelijke ontwikkelingen die onze organisatie kunnen beïnvloeden. 

Hiervoor gebruiken we externe onderzoeken, media- en politieke scans, issue-analyses, individuele gesprekken en ons medewerkerstevredenheidsonderzoek HeartBeat. Daarnaast kijken we naar de verslaggevingsrichtlijnen, onze reputatieonderzoeken, bedrijfsrisico’s, trendanalyses, marktontwikkelingen en factoren die invloed hebben op vertrouwen en reputatie. Al deze bronnen brengen de voor ons meest materiële onderwerpen voort. Samen vormen ze de basis voor ons geïntegreerde verslag.  

In 2021 vroegen we onze interne en externe stakeholders om de materiële onderwerpen te prioriteren. Materiële onderwerpen zijn de onderwerpen waarmee VodafoneZiggo de meeste impact op de maatschappij (mens en milieu) heeft in de ogen van haar interne en externe stakeholders. In 2022 hebben we de materiële onderwerpen door een interne validatie herijkt en waar nodig geherformuleerd, zodat ze beter aansluiten bij de manier waarop we in het afgelopen jaar de materiële onderwerpen hebben gemanaged. De uitkomsten van deze herijkingen zijn door ons Senior Leadership Team (SLT) en Senior Management Team (SMT) gevalideerd en goedgekeurd. SLT en SMT dragen de verantwoordelijkheid voor acties en prestaties op deze materiële onderwerpen.  

Op basis van interne discussie en marktontwikkelingen zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:  

  • ‘Innovatieve producten en diensten’ en ‘technologische oplossingen voor de maatschappij’ zijn samengevoegd tot ‘innovatieve producten en diensten voor de maatschappij’

  • ‘Dataveiligheid van onze klanten’ en ‘privacy van onze klanten’ zijn samengevoegd tot ‘dataveiligheid en privacy van onze klanten’

  • ‘Circulaire economie’ en ‘energieverbruik en CO2-emissies’ zijn samengevoegd tot ‘milieuprestaties’. Daarnaast zien we dat de aandacht voor het onderwerp en onze impact op de maatschappij groter zijn geworden. Om deze reden hebben we dit onderwerp toegevoegd aan de top-5 van onze meest materiële onderwerpen

  • Vanuit onze interactie met onze stakeholders zien we dat er meer aandacht is voor de onderwerpen ‘de klant centraal stellen’, ‘digitale inclusie voor iedereen’ en ‘favoriete werkgever’. Daarnaast hebben we gezien dat we vanuit deze onderwerpen onze impact op de maatschappij kunnen vergroten en zijn de onderwerpen gestegen op impactniveau

  • ‘Maatschappelijke partnerships’ is verwijderd van de lijst, omdat we zien dat we in meerdere onderwerpen samenwerken met onze maatschappelijke partners om onze positieve impact te vergroten. We hebben er daarom voor gekozen dit onderwerp te laten terugkomen bij de betreffende afzonderlijke onderwerpen
      

Onze belangrijkste output is een betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk, dat miljoenen klanten dagelijks continu gebruiken.

De lijst met materiële onderwerpen en een update van de definities en prioritering is hieronder terug te vinden. Onze voortgang en het beleid voor deze materiële onderwerpen wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van behaalde resultaten.  
  

Wat zijn onze materiële onderwerpen?

Hieronder staan – in lijn met de aangepast prioritering – de materiële onderwerpen die in dit verslag aan bod komen:  
  

Betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk

Werken aan een betrouwbaar, innovatief en toekomstbestendig netwerk dat beschikbaar is voor iedereen.

Dataveiligheid en privacy voor onze klanten

Klanten, consumenten en bedrijven beschermen tegen
(cyber)criminaliteit en verantwoord omgaan met persoonsgegevens.

Elektromagnetische straling

Transparantie bieden en open communiceren over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling.

Innovatieve producten en diensten

Vernieuwende producten en diensten bieden die mensen verbinden, vooruithelpen en in staat stellen om deel te nemen in een digitale samenleving die veiliger is, efficiënter, gezonder en schoner.

Innovatieve producten en diensten

Vernieuwende producten en diensten bieden die mensen verbinden, vooruithelpen en in staat stellen om deel te nemen in een digitale samenleving die veiliger is, efficiënter, gezonder en schoner.

De klant centraal stellen

Klanten centraal stellen door naar ze te luisteren en samen met hen bestaande en nieuwe producten en diensten te verbeteren en ontwikkelen.

Transformatie naar een digitale organisatie

Werken aan een wendbare, flexibele organisatie die voorbereid is op de digitale toekomst.

Milieu impact

Onze impact op het milieu verminderen door ons energieverbruik, onze CO2-uitstoot en het gebruik van (nieuwe) grondstoffen, evenals hergebruik en recycling van grondstoffen en verlenging van de levensduur van onze producten.

Digitale inclusie voor iedereen

Zorgen dat heel Nederland op een verantwoorde manier mee kan komen in de digitale samenleving, door te helpen om digitale vaardigheden te leren.

Verantwoordelijke werkgever

Medewerkers ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, via trainingen, persoonlijke begeleiding en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Om dit te bereiken, focussen we ook op een positieve invloed op de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en onze omgeving.

Diversiteit en een inclusieve cultuur

Een diverse, gelijkwaardige en inclusieve werkomgeving bieden die een afspiegeling is van de samenleving; een plek waar iedereen zich thuis en veilig voelt.  

Ethisch werken

Werken op een verantwoordelijke, eerlijke en integere manier.

Governance en wet- en regelgeving

Verantwoord en goed bestuur op de lange termijn en voldoen aan wet- en regelgeving.

Verantwoord en ethisch ketenbeheer

Met onze partners werken aan een eerlijke, ethische en verantwoorde in- en verkoopketen.

Financials

Financiële prestaties:

Gezonde en solide financiële prestaties nastreven om op lange termijn waarde te kunnen blijven creëren voor al onze stakeholders.

Wie zijn onze stakeholders?   

Van klanten tot partners, van leveranciers tot de overheid. VodafoneZiggo maakt communicatie mogelijk voor de hele samenleving. Iedereen die beïnvloed wordt door onze acties, of die invloed heeft op ons, zien wij als stakeholder. Als een van de grootste telecomaanbieders in Nederland dienen we een groot maatschappelijk belang. Daarom houden we voortdurend contact met stakeholders. We willen weten wat er speelt in de wereld en welke rol zij daarin zien voor VodafoneZiggo. Hun inzichten vormen waardevolle input voor onze keuzes omtrent onze strategische prioriteiten, materiële onderwerpen en de SDG’s waar we een bijdrage aan kunnen leveren. In de stakeholdertabel geven we inzicht in de dialogen die we in 2022 met onze stakeholders voerden, de frequentie van die gesprekken en de onderwerpen. 

Deel deze pagina: